top of page

Algemene Voorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door Chantal Wtterwulghe/Onzichtbaar Gemis voor akkoord ondertekend, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en beheersen zij de relatie tussen Chantal Wtterwulghe/Onzichtbaar Gemis en de cliënt.

 

2. Annulering van een sessie dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de sessie te gebeuren.

Indien de cliënt zonder verwittiging op zijn of haar sessie afwezig is, dan is de cliënt aan Chantal Wtterwulghe/Onzichtbaar Gemis een bedrag van 40,00 € verschuldigd.

 

3. Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen te betalen volgens afspraak met Chantal Wtterwulghe/ Onzichtbaar Gemis.

 

Bij niet-betaling zal een eerste verwittiging verzonden worden, waarbij de hoofdsom verhoogd wordt met de verwijlinteresten a rato van de wettelijke interestvoet. Bij gebrek aan betaling na de eerste aanmaning, zal een tweede aanmaning verzonden worden. Bij deze tweede aanmaning zal de cliënt een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag, met een minimum van € 40,-.

 

4. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van arrondissement waar praktijk gevestigd is, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat voortvloeit uit deze factuurvoorwaarden.

bottom of page